Goldsmith Family (5)

Mum: Viviane Goldsmith
Dad: Jeremy Goldsmith
Zac Goldsmith
James Goldsmith
Harry Goldsmith
Daniel Goldsmith
Victoria Goldsmith
Grandad: Martin Goldsmith (12/10/1941)