Goldsmith Family (5)

Mum: Viviane Goldsmith
Dad: Jeremy Goldsmith
Zac Goldsmith (10)
James Goldsmith (10)
Harry Goldsmith (10)
Daniel Goldsmith (6)
Victoria Goldsmith (4)
Grandad: Martin Goldsmith (12/10/1941)