Alexia & Maria Anastasiades Family (2)

Mum -Nasi (14/03/1979-41)
Dad-Nicolas (25/10/1970-50)
Alexia (02/02/2005-15)
Maria (15/08/06-14)