Simon Housemates (2)

Warrick Simon (19/10/1998 – 22)
Elliston Simon (16) (14/07/2004)